Warunki świadczenia usług elektronicznych w serwisie Rmfon.pl

I. Definicje

1. RMF FM - oznacza Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, al. Waszyngtona 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000660949 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie, NIP: 677-00-72-027.

2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.

3. Portal rmfon.pl - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez RMF FM, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez RMF FM i/lub jej Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu.

4. Partner - oznacza podmiot współpracujący z RMF FM.

5. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu rmfon.pl i/lub Usług.

6. Usługi - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, między innymi takie jak:

  • Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób aby Użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych serwisów tematycznych Portalu rmfon.pl lub w wersji mobilnej umożliwiającej przeglądanie zawartości tego serwisu internetowego w urządzeniach mobilnych, jak również usługi streamingu audio;
  • Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Portalu rmfon.pl , jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe(reklama kontekstowa).

 

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu rmfon.pl i zakres odpowiedzialności RMF FM.

2. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług, udostępniane są przez RMF FM, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku, gdy określone serwisy lub Usługi będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego serwisu lub Usługi, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego serwisu lub Usługi bez konieczności dodatkowej akceptacji, w zakresie w jakim dane zagadnienie nie zostanie uregulowane odmiennie lub bardziej szczegółowo w regulaminie specjalnie dedykowanym takiemu serwisowi lub Usłudze. Powyższe znajduje w szczególności zastosowanie do Usług płatnych, do których dostęp uzależniony został od wniesienia przez Użytkownika wynagrodzenia (zapłaty ceny), a tym samym zawarcia odrębnej umowy na korzystanie z tej Usługi..

 

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron serwisu.

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt II ust. 4.

 

IV. Warunki techniczne

1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

  • hardware,
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarkę internetową,
  • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

2. RMF FM zastrzega, że w niektórych przypadkach dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu rmfon.pl , może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies.

 

V. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu rmfon.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

2. Zakazane jest korzystanie z Portalu rmfon.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez RMF FM.

 

VII. Odpowiedzialność RMF FM

1. RMF FM nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu rmfon.pl informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

2. RMF FM zastrzega, że korzystanie z Portalu rmfon.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

3. RMF FM nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu rmfon.pl przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu rmfon.pl sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

4. RMF FM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu rmfon.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

5. RMF FM nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu rmfon.pl w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

6. RMF FM nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu rmfon.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

 

VIII. Prawo odstąpienia

1. Przy zawieraniu umowy na korzystanie z Usług płatnych Użytkownik, który jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy. rmfon.pl

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować RMF FM o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego za pomocą poczty na adres RMF FM.

3. W celu odstąpienia od umowy, Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz taki zostanie Użytkownikowi doręczony także przy zawarciu umowy o Usługę płatną, chyba, że w wypadku tej konkretnej Usługi płatnej Użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia, w szczególności z powodu wskazanego w ust. 7 poniżej.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, RMF FM zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności RMF FM dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Oferując poszczególne Usługi płatne RMF FM może zastrzec, że dana Usługa płatna jest dostępna wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy przy zawarciu umowy zażądali umożliwienia im korzystania z tej Usługi zaraz po jej opłaceniu, co oznacza, że Użytkownikom tym nie będzie przysługiwało wyżej opisane prawo odstąpienia od umowy.

 

IX. Prawa własności intelektualnej

1. Przyjęty w na stronach Portalu rmfon.pl wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

2. Portal rmfon.pl zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

3. Treści udostępniane na stronach Portalu rmfon.pl mogą być opatrzone znakiem "Copyright © RMF FM. Wszystkie prawa zastrzeżone"

4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, RMF FM udostępnia na stronach Portalu rmfon.pl na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu rmfon.pl , w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu rmfon.pl nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu rmfon.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu rmfon.pl w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody RMF FM poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu rmfon.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu rmfon.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu rmfon.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają RMF FM niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

 

X. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. RMF FM w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

2. W ramach świadczenia niektórych Usług RMF FM zbiera i przetwarza dane będące danymi osobowymi.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest RMF FM.

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez RMF FM oraz praw podmiotów danych zawiera Polityka Prywatności.

5. RMF FM zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. Szczegółowe informacje podane są w Polityce Cookies.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

2. RMF FM zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu rmfon.pl w formach stosowanych w Internecie.

3. RMF FM zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu rmfon.pl i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu rmfon.pl.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi
– Data zawarcia umowy(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.